Oppdatert: 25. august 2023

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Andøya Space Education samler inn og bruker personopplysninger om deg som deltaker på et av våre kurs.

Kursadministrativt system

Andøya Space Education bruker FrontCore for å håndtere aktiviteter og deltakere. Når du registrerer deg på et kurs hos Andøya Space Education ber vi deg fylle ut et skjema med ulike personopplysninger (slik som navn og epostadresse). Disse opplysningene trenger vi for å kunne håndtere deltakere slik at systemet og vi kan formidle informasjon som angår kurs eller aktiviteten de har meldt seg på. Vi lagrer dette i en persondatabase som vi også bruker til statistikk for vår egen del.

I kurs eller aktiviteter der vi samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner vil det være nødvendig å dele på enkelte opplysninger for å kunne samhandle og gjennomføre. Vi deler ellers ikke noe av personopplysningene med noen andre. For kurs på Andøya Space som involverer kantine, kan vi også komme til å spørre etter matallergier ettersom kjøkkenet forbereder mat og trenger å vite om det er noen som det må tas hensyn til. Disse opplysningene er anonyme for andre enn oss som behandler og deg selv og vil bli slettet når det ikke lengre er nødvendig.

Annen personinformasjonen vi behandler, har du anledning til å få slettet eller anonymisert.

Bilder og video

Vi forbeholder oss retten til å ta bilder og i enkelte tilfeller filme fra aktivitetene og kursene vi arrangerer. Deltakere vil alltid få en muntlig anledning til å velge å ikke være med på bilder eller film når aktiviteten pågår. Vi bruker bilder og video i nyhetsartikler og til markedsføring av gjentakende kurs.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på gdpr@andoyaspace.no

Les mer på datatilsynets nettsider.


Andøya Space Educations Privacy policy

This privacy statement explains how Andøya Space Education collects and use your personal information when you sign up for one of our courses.

Course Administrative system

Andøya Space Education uses FrontCore to handle activities and course participants. When you apply and sign up for a course or event at narom.no, we ask you to complete a form with a few different personal information fields (contact information such as name, email address) We need the collected information in order to administrate the course or activity and its participants.

We store the data in a database that we also use for statistics used internally. In courses or activities where we cooperate with other educational institutions, it can be necessary to share a minimum level of personal information, in order to complete registrations and complete the course.

We do not share any of your personal information with anyone else. For courses completed at Andøya Space, we also ask for food allergies because the kitchen prepares food and needs to know if there are any special diets that must be taken into account. This information is anonymous to anyone other than us as a course administrator and yourself, and will be deleted once not necessary anymore.

Other personal information we process, you have the opportunity to have it deleted or anonymised.

Photos and video

We reserve the right to take pictures, and in some cases, film from our activities and courses. Participants will always have an opportunity to choose not to be included in photos or film during the activity. We use images and video in news articles and for the marketing purposes, such as recurring courses.

If you have questions about this privacy statement or the assessments we have made, our point of contact is gdpr@andoyaspace.no