Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Andøya Space Education samler inn og bruker personopplysninger.

Kursadministrativt system

Andøya Space Education bruker FrontCore for å håndtere aktiviteter og deltakere. Når du registrerer deg på et kurs hos Andøya Space Education ber vi deg fylle ut et skjema med ulike personopplysninger (slik som navn og epostadresse). Disse opplysningene trenger vi for å kunne håndtere deltakere slik at systemet og vi kan formidle informasjon som angår kurs eller aktiviteten de har meldt seg på. Vi lagrer dette i en persondatabase som vi også bruker til statistikk for vår egen del. I kurs eller aktiviteter der vi samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner vil det være nødvendig å dele på enkelte opplysninger for å kunne samhandle og gjennomføre. Vi deler ellers ikke noe av personopplysningene med noen andre. For kurs på Andøya Space som involverer kantine, kan vi også komme til å spørre etter matallergier ettersom kjøkkenet forbereder mat og trenger å vite om det er noen som det må tas hensyn til. Disse opplysningene er anonyme for andre enn oss som behandler og deg selv.

Bilder og video

Vi forbeholder oss retten til å ta bilder og i enkelte tilfeller filme fra aktivitetene og kursene vi arrangerer. Deltakere vil alltid få en muntlig anledning til å velge å ikke være med på bilder eller film når aktiviteten pågår. Vi bruker bilder og video i nyhetsartikler og til markedsføring av gjentakende kurs.

Nettstatistikk og informasjonskapsler

Andøya Space Education bruker Google Analytics for å spore trafikken på nettsiden vår. Google Analytics samler inn blant annet IP-adresser som gir informasjon om de besøkendes adferd på nettstedene. Formålet med bruken av analyseverktøyet er å få kunnskap om de besøkendes behov, slik at nettstedet kan gjøres så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Andøya Space Education har som behandleransvarlig ansvar for at Google som i dette tilfellet er databehandler, sletter informasjonen de har samlet inn etter 26 måneder.

Google analytics benytter følgende informasjonskapsler (engelsk: cookie):

  • _ga – lagres i to år og er en identifikator bestående av to tilfeldig genererte 32-biters tall. Brukes for å skille mellom unike, anonyme brukere.
  • _gat – lagres i 10 minutter og brukes for å redusere frekvens på etterspørsel.
  • _gid – lagres i 24 timer og brukes for å skille på brukere av nettstedet.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke installere et nettlesertillegg for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på gdpr@andoyaspace.no

Les mer om personvernforordningen (engelsk: GDPR) på datatilsynets nettsider.


Andøya Space Educations Privacy policy

This privacy statement explains how Andøya Space Education collects and use your personal information.

Course Administrative system

Andøya Space Education uses FrontCore to handle activities and course participants. When you apply and sign up for a course or event at narom.no, we ask you to complete a form with a few different personal information fields (contact information such as name, email address) We need the collected information in order to administrate the course or activity and its participants.

We store the data in a database that we also use for statistics used internally. In courses or activities where we cooperate with other educational institutions, it can be necessary to share a minimum level of personal information, in order to complete registrations and complete the course.

We do not share any of your personal information with anyone else. For courses completed at Andøya Space, we also ask for food allergies because the kitchen prepares food and needs to know if there are any special diets that must be taken into account. This information is anonymous to anyone other than us as a course administrator and yourself.

Photos and video

We reserve the right to take pictures, and in some cases, film from our activities and courses. Participants will always have an opportunity to choose not to be included in photos or film during the activity. We use images and video in news articles and for the marketing purposes, such as recurring courses.

Web statistics and Cookies

Andøya Space Education uses Google Analytics to track the traffic on our website. Google Analytics collects for example IP addresses that provide information about the visitor’s behaviour on narom.no. The purpose of using the analytics tool is for us to gain knowledge about your visitor’s needs, so that our web site can be as user-customized and well-functioning as possible.

An IP address is defined as personal information because it can potentially be traced back to a specific location and hardware, and thus to an individual person. Andøya Space Education has as responsible for the course that Google, in this case the data processer, deletes the information collected after 26 months.

Google Analytics uses the following cookies:

  • _ ga – saved for two years and is an identifier consisting of two randomly-generated 32-bit numbers. Used to distinguish between unique anonymous users.
  • _ gat – saved for 10 minutes and is used to reduce the frequency of demand.
  • _ gid – stored for 24 hours and is used to differentiate the users of the site.

If you do not want to be tracked by this tool, you can use a browser extension to opt out of Google Analytics use of anonymous data.

If you have questions about this privacy statement or the assessments we have made, our point of contact is gdpr@andoyaspace.no